« Назад

Условия за ползване

При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието, разположено на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай,  че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО СЪДЪРЖАНИЕ

Superbasket.bg не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

АВТОРСКИ ПРАВА

 

Дизайнът, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Superbasket.bg.

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт. Superbasket.bg си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно Superbasket.bg и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

Superbasket.bg не може да гарантира, че:
•Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
•Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти

ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Уеб сайтът не може да бъде използван за:
•Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
•Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на Superbasket.bg, по каквато и да било друга причина
•Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание.
Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
•Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
•Да увреди неговата функционалност
•Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
•Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

ДРУГИ

Superbasket.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Play of the day